دور متغیر

دور متغیر

از این نوع گیربکس که به نام های دورمتغیر، واریاتور یا وریتور نیز شناخته می شود به دلیل داشتن قابلیت تنظیم دور خروجی برای تغییر دور استفاده می گردد