شیر برقی هیدرولیک

شیربرقی هیدرولیک

در سیستم هیدرولیک انرژی پمپ توسط خطوط مشخص به مصرف کننده ها منتقل میشود . به منظور کسب مقادیر مورد نیازمانند گشتاور و سرعت خطی و همچنین حفظ شرایط کار از پیش تهیین شده سیستم شیر های مختلف در نقش قطعات کنترل انرژی در خطوط نصب میشوند.این شیر ها فشار و دبی را کنترل میکنند.

محصول: HYSTAR

ساخت: تایوان

مشخصات فنی شیربرقی هیدرولیک HYSTAR
حداکثر فشار کاری این شیرها 315 بار میباشد و توان فیلترینگ آن 315 میکرون است این شیر ها در انواع پی بسته(صندلی برعکس)-بسته(وسط بسته)-تی بسته-وسط باز(وسط شناور) و باز(اچ) وجود دارد. 
کاربردها شیربرقی هیدرولیک HYSTAR
از این شیرها معمولا در دستگاه های تزریق و دیگر دستگاه های الکترو هیدرولیکی که بسته به نیاز مصرف کننده تغییر مییابد استفاده می شود.————————————————————————————————————————————————————————————

محصول: REXROTH

ساخت: المان

مشخصات فنی شیربرقی هیدرولیک REXROTH
حداکثر فشار کاری این شیرهاو توان فیلترینگ آن هاو همچنین سایز آن ها بر اساس نیاز مصرف کننده متفاوت است این شیر ها در انواع پی بسته(صندلی برعکس)-بسته(وسط بسته)-تی بسته-وسط باز(وسط شناور) و باز(اچ) وجود دارد. 
کاربردها شیربرقی هیدرولیک REXROTH
از این شیرها معمولا در دستگاه های تزریق و دیگر دستگاه های الکترو هیدرولیکی که بسته به نیاز مصرف کننده تغییر مییابد استفاده می شود