ابعاد گیربکس های حلزونی از سایز 25 تا 150

اطلاعاتی در مورد ابعاد گیربکس های حلزونی می باشد.

nmdem1

nmr2

nmr3