گیربکس ترکیبی

گیربکس های ترکیبی

گاهی وقتها برای به دست آوردن نسبت تبدیل های بالا و یا نسبت تبدیل های نامتداول می توان از ترکیب دو گیربکس که به شکل یک سامانه ی یک پارچه به هم متصل هستند بهره جست. این سامانه می تواند از گیربکس های هم نوع و یا غیر هم نوع تشکیل یافته باشد.

حلزونی/حلزونی

برای دستیابی به نسبت تبدیل های بالاتر دو گیربکس حلزونی نوع VF به هم متصل می شوند.امکان تغیر وضعیت گیربکس ها نسبت به هم دستیابی به شرایط نصب پرشماری را فراهم می آورد. گیربکس های ترکیبی دوحلزونی راه حلی ایده آل برای دسترسی به دور های خروجی بسیار پایین و گشتاورهای بالاتر, می باشند.

VF/VF

محور ورودی در این نوع گیربکس ترکیبی با بهره گیری از پولی, چرخ زنجیر, مکانیزم های دستی و یا کوپلینگ با موتور به چرخش در می آیند

VF-VF ترکیبی حلزونی-حلزونی

MVF/VF

محور ورودی این نوع گیربکس ترکیبی از نوع “هالو شفت” می باشد که امکان اتصال مستقیم الکتروموتور به گیربکس را فراهم می آورد

 حلزونی/هلیکال

گیربکس های سری RVF و MRVF گونه های گیربکس های حلزونی سری VF هستند که یک گیربکس هلیکال روی شفت ورودی آنها نصب شده است. گیربکس هلیکال, با بهره گیری از یک جفت چرخ دنده, نقش کاهنده ی اولیه ی دور را داراست.

RVF

محور ورودی در این نوع گیربکس ترکیبی با بهره گیری از پولی, چرخ زنجیر, مکانیزم های دستی و یا کوپلینگ با موتور به چرخش در می آیند.

RVFترکیبی هلیکال حلزونی

MRVF

محور ورودی این نوع گیربکس ترکیبی از نوع “هالو شفت” می باشد که امکان اتصال مستقیم الکتروموتور به گیربکس را فراهم می آورد.

 مخروطی/هلیکال

گیربکس های مخروطی/هلیکال , قدرت و بازده ی بالا را از گیربکس های سری RAP و امکان چرخش راستای انتقال نیرو را با زاویه ی °۹۰ از گیربکس های سری RAN به ارث می برند.

RAO

پوسته ی این نوع گیربکس به شکلی طراحی و ساخته می شود که امکان نصب از جهات متفاوت وجود داشته باشد. طراحی ایده آل و کیفیت مواد اولیه به کار رفته در این گیربکس, زمینه را برای کاربری های سنگین فراهم می آورند. با استفاده از این گیربکس ها کاهش دور در دو یا سه مرحله ممکن می شود.

RAOترکیبی هلیکال-مخروطی

محور ورودی در این نوع گیربکس ترکیبی با بهره گیری از پولی, چرخ زنجیر, مکانیزم های دستی و یا کوپلینگ با موتور به چرخش در می آیند.

MRAO

پوسته ی این نوع گیربکس به شکلی طراحی و ساخته می شود که امکان نصب از جهات متفاوت وجود داشته باشد. طراحی ایده آل و کیفیت مواد اولیه به کار رفته در این گیربکس, زمینه را برای کاربری های سنگین فراهم می آورند. با استفاده از این گیربکس ها کاهش دور در دو یا سه مرحله ممکن می شود.

محور ورودی این نوع گیربکس ترکیبی از نوع “هالو شفت” می باشد که امکان اتصال مستقیم الکتروموتور به گیربکس را فراهم می آورد.

tarki