پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی

پمپ های سانتریفیوژ با ارتفاع بالابری زیاد ( فشار قوی ) : 
برای بالابری سیال در بیش از 40 متر بكار می روند . پمپ های فشار قوی عموماً چند طبقه هستند زیرا یك پروانه تكی بسهولت نمی تواند چنین فشار قوی را تولید نماید . این پمپ ها ، ممكن است افقی یا عمودی باشند . ارتفاع بالابری به ازای هرطبقه پمپ در پمپ های  سا نتریفیوژ افقی معمولاً 30 تا 50 متر افزایش می یا بد . بنا بر این این تعداد طبقات بستگی به فشار مورد نیاز دارد