سری DP

مدل قطر رانش inch قطر مکش inch قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
DP 40 1″ قطر کف 0.28 4.8 6.1 230 1 50 2900
DP 40G 1″ قطر کف 0.28 4.8 6.1 230 1 50 2900
DP 60 1″ قطر کف 0.55 7.2 8.5 230 1 50 2900
DP 60G 1″ قطر کف 1.55 7.2 8.5 230 1 50 2900
DP 80 1 1/4″ قطر کف 0.86 12 10.3 230 1 50 2900
DP 80G 1 1/4″ قطر کف 0.86 12 10.3 230 1 50 2900
DP 100 1 1/4″ قطر کف 1.12 15 123 230 1 50 2900
DP 100G 1 1/4″ قطر کف 1.12 15 13.3 230 1 50 2900