پنتاکس Pentax

مدل بوستر پمپ تعداد پمپ ها قدرت موتور حداکثر آبدهی M³/H حداکثر ارتفاع m قابلیت نصب سیستم کنترل
2CMT210/01 2 2.2 14.4 50 دارد
2CMT310/01 2 3 15.6 55 دارد
2CB160/01 2 1.5 14.4 53 ندارد
2CBT160/01 2 1.5 14.4 53 دارد
2CB210/01 2 2 16.8 57.3 ندارد
2CBT210/01 2 2 16.8 57.3 دارد
2CBT310/01 2 3 18 64 دارد
2CBT400/01 2 4 27 80.4 دارد
2CBT600/01 2 5.5 27 80.4 دارد
2CBT160/01-WO 2 1.5 14.4 53 ندارد
2CBT210/01-WO 2 2 16.8 57.3 ندارد
2CBT310/01-WO 2 3 18 64 ندارد