بوستر پمپ

يكي از مشكلاتي كه در سيستم هاي آب شهري و آب مصرفي ساختمانها وجود دارد ، تنظيم فشار آب پمپ شده به لوله ها ميباشد .
با توجه به اينكه ميزان مصرف آب دائماً در حال تغيير است و هيچگونه الگوي خاصي براي مصرف وجود ندارد ، لذا در سيستم هاي پمپاژ ثابت كه در آن يك يا چند الكتروپمپ بطور دائم مقدار مشخصي آب را در لوله ها پمپاژ مينمايند ، با افزايش وكاهش مصرف آب ميزان فشار آن در لوله ها دائماً در حال تغيير ميباشد و اين تغييرات  بطوريكه افزايش ناگهاني فشار آب  مشكلاتي را در سيستم هاي آبرساني بوجود مي آورد.
ناشي از روشن شدن آني يك يا چند الكتروپمپ ممكن است موجب آسيب ديدن شيرآلات و لوله هاي آب شود و كاهش ناگهاني فشار نيز بدليل خاموش شدن يك يا چند الكتروپمپ موجب قطع شدن آب در بعضي از نقاط شهر يا ساختمانها گردد .
براي تأمين فشار كنترل شده آب در يك سيستم پمپاژ از بوسترپمپ استفاده ميشود . بوسترپمپ دستگاه يكپارچه اي است ، متشكل از يك يا چند الكتروپمپ كه بطور موازي به يكديگر ملحق شده اند تا در مجموع مقادير متفاوت آب مصرفي را در فشار معين تأمين نمايند .

بوسترپمپ ها علاوه بر استفاده در شبكه هاي آب شهري و آب مصرفي ساختمانها ، براي تأمين فشار آب مورد نياز آتش نشاني ، آبياري فضاي سبز در شهرها ، شهرك ها ، مجتمع هاي مسكوني ، فرودگاهها ، بيمارستانها و مراكز صنعتي كاربرد دارد .
بوسترپمپ ها بر اساس دو مؤلفه حداكثر مصرف ساعتي و حداقل فشار شبكه مصرف طراحي ميشوند .
مصرف آب هر يك از وسائل بهداشتي بسته به نوع كاربري ساختمان متفاوت است . اجزاء اصلي يك بوسترپمپ عبارتند از : مجموعه الكتروپمپ ها ، شاسي اصلي ، كلكتور مكش ، كلكتور رانش ، تابلوي كنترل وفرمان و تجهيزات كنترل فشار مغز متفكر بوسترپمپ ها ، تابلوي كنترل و فرمان وتجهيزات كنترل فشار آن است .
بوسترپمپ ها از نقطه نظر كنترل فشار آب به دو دسته بوسترپمپ هاي دورثابت و بوسترپمپ هاي دورمتغير طبقه بندي ميشوند .
بوسترپمپ هاي دور ثابت در انواع تك پمپه و دو يا چند پمپه با جاكي پمپ و يا بدون جاكي پمپ ساخته ميشوند .
ولتاژ برق مصرفي بوسترپمپ هاي دورثابت 220 ولت تكفاز ، 380 ولت سه فاز و يا تركيبي از اين دو است .
در بوسترپمپ هاي دورثابت پيشرفته كه روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها بصورت نوبتي صورت ميگيرد ، براي كنترل فشار فقط از دو پرشرسوئيچ استفاده ميشود . يكي از دو پرشرسوئيچ در حداكثر فشار آب و پرشرسوئيچ دوم در حداقل فشارتنظيم ميشود. با بسته شدن مدار هر يك از پرشرسوئيچ هاي مذكور خبر رسيدن فشار آب به حداقل يا حداكثر به تابلوي كنترل و فرمان بوسترپمپ ميرسد تا متناسب با آن فرمان لازم براي روشن شدن پمپ بعدي يا خاموش شدن نوبتي يكي از الكتروپمپ هاي روشن بوسترپمپ صادر گردد . در بوسترپمپ هاي دورثابت از يك يا چند منبع ديافراگمي با ظرفيت مناسب استفاده ميشود .مناسبترين ظرفيت مفيد منبع ديافراگمي براي 15 بار روشن و خاموش شدن هر يك از الكتروپمپ هاي بوسترپمپ، از حاصل تقسيم ظرفيت يك پمپ بر حسب  راندمان منبع ديافراگمي معمولا  ليتردر دقيقه به تعداد پمپ هاي بوسترپمپ بدست مي آید.
%33 است لذا حجم اسمي منبع ديافراگمي 3 برابر حجم واقعي آن خواهد بود .
در خلال زمان روشن بودن يك يا چند الكتروپمپ ، علاوه بر تأمين آب مصرفي ، مازاد آن در ديافراگم منبع ديافراگمي ذخيره شده و موجب بالا رفتن تدريجي فشار سيستم و رسيدن آن به فشار پرشرسوئيچ حداكثر ميگردد تا با بسته شدن مدار آن ، فرمان خاموش شدن تنها الكتروپمپ روشن و يا يكي از الكتروپمپ هاي روشن بوسترپمپ از طريق مدار فرمان صادر گردد . از اين پس آب مصرفي از منبع ديافراگمي به شبكه مصرف تزريق ميشود . با مصرف تدريجي آب از منبع ديافراگمي ، فشار سيستم پائين تا به فشار پرشرسوئيچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن الكتروپمپ بعدي بواسطه مدار كنترل و فرمان بوسترپمپ صادر مي گردد .
روشن و خاموش شدن الكتروپمپ هاي بوسترپمپ دورثابت به همين منوال ادامه مييابد تا آب مورد نياز شبكه مصرف تأمين گردد .