واحدهای فشار

فشار مقدار نیرویی است که بر واحد سطح وارد می شود. در سیستم های مختلف آحاد و ابعاد بسته به نوع تعریف، واحدهای فشار را نام گذاری کرده اند و مورد استفاده قرار می دهند. در زیر به طور خلاصه به شرح تعدادی از واحدهای فشار می پردازیم:

بار (Bar):
هر بار (bar) برابر نیروی 1,000,000 دین (dyne) است که بر 1 سانتی متر مربع وارد می شود. این واحد در سیستمSI
(International System of Units) مورد استفاده قرار می گیرد.

  Pounds per Square Inch ) psi)
همان طور که از نام این واحد مشخص است، هر psi برابر نیروی یک پوندی (pound-force) است که بر یک اینچ مربع وارد می شود. این واحد بیشتر در سیستم انگلیسی (British) مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسکال (Pascal):
واحد اصلی فشار که در سیستم SI مورد استفاده قرار می گیرد پاسکال است. پاسکال برابر نیروی یک نیوتونی است که بر یک متر مربع وارد می شود.

اتمسفر (atm):
هر اتمسفر برابر نیروی 1,013,250 دین (dyne) است که بر یک سانتی متر مربع وارد می شود. اتمسفر را با خطای 1% می توان برابر بار(bar) در نظر گرفت. همچنین هر اتمسفر برابر 101,325 پاسکال است.

میلی متر جیوه (mm Hg):
میلی متر جیوه مانند سانتی متر آب جزو واحدهای فشار مانو متریک به شمار می آید. اندازه گیری این نوع واحدهای فشار بر اساس دانسیته سیال و شتاب گرانش زمین می باشد. زمانی که دانسیته جیوه دقیقا برابر 13.5951 گرم بر سانتی متر مکعب باشد و شتاب گرانش زمین دقیقا برابر 9.80665 متر بر مجذور ثانیه باشد، یک میلی متر جیوه تقریبا برابر یک تور (Torr) می باشد. این بدان معناست که 760 میلی متر جیوه برابر یک اتمسفر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به جدول تبدیل واحد زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده تصویر بزرگ