مرجع تبدیل واحد و مقیاس

  تبدیل واحد های طولی:

 1 میلیمتر     =    039 / 0       اینچ  *

*  1 اینچ         =   400 / 25 میلیمتر  *

 1 اینچ         =   54 / 2    سانتیمتر  *

 1 متر          =   093 / 1        یارد  *

*  1 فوت         =   333 / 0       یارد  *

*  1 فوت         =   12               اینچ  *

*  1 فوت         =   5 / 30    سانتیمتر  *

*  1 فوت         =   305 / 0        متر  *

*  1 یارد          =   3                 فوت  *

*  1 یارد          =   914 / 0        متر  *

*  1 یارد          =   44 / 91  سانتیمتر  *

*  1 کیلومتر     =   621 / 0         میل  *

*  1 میل           =   609 / 1   کیلومتر  *

*  1 میل           =  3 / 1609      متر  *

*  1 میل           =  1760           یارد  *

*  1 میل دریایی  =  6080          فوت  *

*  1 میل دریایی  =  5152 / 1     میل  *

<><><><><><><><><> 

 تبدیل واحدی های سطحی:

 1 سانتیمتر      =   155 / 0          اینچ مربع  *

*  1 اینچ مربع     =   452 / 6    سانتیمتر مربع  *

*  1 متر مربع      =   764 / 10       فوت مربع  *

*  1 فوت مربع     =   093 / 0          متر مربع  *

 1 متر مربع      =   196 / 1          یارد مربع  *

*  1 یارد             =   9                   فوت مربع  *

*  1 یارد مربع      =   8360      سانتیمتر مربع  *

*  1 یارد مربع      =   836 / 0          متر مربع  *

 1 میل مربع       =   590 / 2    کیلومتر مربع  *

*  1 کیلومتر مربع  =   386 / 0          میل مربع  *

 1 کیلومتر مربع  =   100                   هکتار  *

 1 هکتار           =   01 / 0      کیلو متر مربع  *

*  1 هکتار           =   471 / 2               جریب  *

*  1 جریب            =   405 / 0              هکتار  *

*  1 جریب            =   740 / 4         یارد مربع  *

<><><><><><><><><> 

  تبدیل واحد های حجمی:

*  1 اینچ مکعب      =   387 / 16        سانتیمتر مکعب  *

*  1 پنت                =   568 / 0                         لیتر  *

*  1 لیتر                =   026 / 61              اینچ مکعب  *

*  1 لیتر                =   7598 / 1                      پاینت  *

*  1 لیتر                =   264178 / 0      گالن آمریکایی  *

*  1 لیتر                =   219975 / 0         گالن امپریال  *

*  1 لیتر                =   035316 / 0          فوت مکعب  *

*  1 لیتر                =   00629 / .        بشکه آمریکایی  *

*  1 متر مکعب        =   315 / 35              فوت مکعب  *

*  1 متر مکعب        =   17 / 264           گالن آمریکایی  *

*  1 متر مکعب        =   97 / 219             گالن امپریال  *

*  1 متر مکعب        =   2898 / 6         بشکه آمریکایی  *

*  1 کیلو لیتر           =   1000                            لیتر  *

*  1 کیلو لیتر           =   308 /0                 یارد مکعب  *

*  1 فوت مکعب        =   316 / 28                      لیتر  *

*  1 فوت مکعب        =   4805 / 7         گالن آمریکایی  *

*  1 فوت مکعب        =   2288 / 6            گالن امپریال  *

*  1 فوت مکعب        =   028317 / 0          متر مکعب  *

*  1 فوت مکعب        =   321                     اینچ مکعب  *

*  1 گالن آمریکایی    =   78533 / 3                     لیتر  *

*  1 گالن آمریکایی    =   82268 / 0           گالن امپریال  *

*  1 گالن آمریکایی    =   133681 / 0          فوت مکعب  *

*  1 گالن آمریکایی    =   0338095 / 0   بشکه آمریکایی  *

*  1 گالن آمریکایی    =   0037854 / 0         متر مکعب  *

*  1 گالن امپریال       =   42 / 277              اینچ مکعب  *

*  1 گالن امپریال       =   54592 / 4                     لیتر  *

*  1 گالن امپریال       =   160544 / 0         فوت مکعب  *

*  1 گالن امپریال       =   20094 / 1        گالن آمریکایی  *

*  1 گالن امپریال       =    028594 / 0  بشکه آمریکایی  *

*  1 گالن امپریال       =   0045461 / 0        متر مکعب  *

*  1 بشکه آمریکایی  =   9702                    اینچ مکعب  *

*  1 بشکه آمریکایی  =   984 / 158                     لیتر  *

*  1 بشکه آمریکایی  =   44                    گالن آمریکایی  *

*  1 بشکه آمریکایی  =   9726 / 34          گالن امپریال  *

*  1 بشکه آمریکایی  =   6146 / 5         فوت مکعب  *

*  1 بشکه آمریکایی  =   15899 / 0       متر مکعب  *

<><><><><><><><><> 

 تبدیل واحد های وزنی:

*  1 گرم           =   035 / 0           اونس  *

*  1 اونس        =   35 / 28               گرم  *

*  1 پوند          =   453592 / 0  کیلو گرم  *

*  1 پوند          =   592 / 453         گرم  *

*  1 کیلو گرم    =   20462 / 2        پوند  *

*  1 پود روسی  =   380 / 16    کیلو گرم  *

*  1 کیلو گرم    =   061 / 0    پود روسی  *

*  1 تن           =   1000          کیلو گرم  *

*  1 خروار      =   300            کیلو گرم  *

*  1 خروار      =   100            من تبریز  *

*  1 خروار      =   64000            مثقال  *

*  1 ری          =   12               کیلو گرم  *

*  1 ری          =   4                 من تبریز  *

*  1 ری          =   2560               مثقال  *

*  1 کیلو گرم   =   1000                  گرم  *

*  1 من تبریز   =   3                  کیلو گرم  *

*  1 من تبریز   =   640                  مثقال  *

*  1 چارک      =   10                      سیر  *

*  1 چارک      =   750                    گرم  *

*  1 چارک      =   160                  مثقال  *

*  1 سیر        =   75                       گرم  *

*  1 سیر        =   16                     مثقال  *

*  1 مثقال       =   6875 / 4             گرم  *

*  1 مثقال       =   24                     نخود  *

*  1 نخود        =   1953 / 0             گرم  *

*  1 نخود        =   4                         گندم  *

*  1 گندم          =   0488 / 0             گرم  *

*  1 تن متریک  =   98421 / 0    تن بزرگ  *

*  1 تن متریک  =   10231 / 1   تن کوچک  *

*  1 تن متریک  =   6 / 2204             پوند  *

*  1 تن بزرگ  =   12 / 1           تن کوچک  *

*  1 تن بزرگ  =   01605 / 1    تن متریک  *

*  1 تن کوچک  =   892857 / 0   تن بزرگ  *

*  1 تن کوچک  =   907185 / 0  تن متریک  *

*  1 تن کوچک  =   2000                   پوند  *

<><><><><><><><><> 

  واحد های نیروی حرارت:

* 1 قوه اسب        =    550    فوت پوند در ثانیه  *

* 1 قوه اسب        =    746 / 0          کیلو وات  *

* 1 قوه اسب        =    014 / 1         اسب بخار  *

* 1 اسب بخار       =    542    فوت پوند در ثانیه  *

* 1 اسب بخار       =    986 / 0          قوه اسب  *

* 1 اسب بخار       =    736 / 0         کیلو وات  *

* 1 کیلو وات        =    1000                   وات  *

* 1 کیلو وات        =    340 / 1          قوه اسب  *

* 1 کیلو وات        =    359 / 1         اسب بخار  *

* 1 کیلو وات        =    737      فوت پوند در ثانیه  *

<><><><><><><><><> 

واحد های انگلیسی:

* 1 واحد حرارتی          =   252            کیلو گرم کالری  *

* 1 واحد حرارتی           =   393 / 0  قوه اسب در ساعت *

* 1 واحد حرارتی           =    293 / 0     کیو وات ساعت  *

 1000 کیلو گرم کالری  =    3068          واحد حرارتی  *

*  1000 کیلو گرم کالری  =  559 / 1  قوه اسب در ساعت  *

*  1000 کیلو گرم کالری  =  163 / 1     کیلو وات ساعت  *

*  کیلو وات ساعت            =   3411          واحد حرارتی  *

*  کیلو وات ساعت           =   1340   قوه اسب در ساعت  *

*  کیلو وات ساعت           =   6 / 859     کیلو گرم کالری  *

<><><><><><><><><> 

اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:

A Series                            B Series

 A0  =  841  @ 1189  *  <><><>  B0  =  1000  @  1414  *

*  A1  =  594  @  841   *  <><><>  B1  =   707   @  1000  *

 A2  =  420  @  594   *  <><><>  B2  =   500   @   707   *

 A3  =  297  @  420   *  <><><>  B3  =   353   @   500   *

 A4  =  210  @  297   *  <><><> *  B4  =   250   @   353   *

 A5  =  148  @  210   *  <><><> *  B5  =   176   @   250   *

 A6  =  105  @  148   *  <><><> *  B6  =   125   @   176   *

 A7  =   74   @  105   *  <><><> *  B7  =    88    @   125   *

 A8  =   52   @   74    *  <><><> *  B8  =    62    @    88    *

<><><><><><><><><> 

جدول تبدیل واحد ها

* 1 پینت =   5680   لیتر          ***  1 سانتیمتر =   0394 / 0  اینچ

*  لیتر =   219 / 0   گالن             ***  1 میلیمتر =   039 / 0  اینچ

* 1 گالن =   546 / 4   لیتر              ***  1 اینچ =   4 / 25   میلیمتر

* 1  انس =   350 / 28  گرم              ***  1 اینچ =   54 / 2سانتیمتر

* 1  گرم =   035 / 0   انس              *** 1 سانتیمتر =  393 / 0 اینچ

* 1 کیلو گرم =   204 / 2  پوند               *** 1 متر =   093 / 0  یارد

* 1 پوند =   453 / 0  کیلو گرم               *** 1 یارد =   914 / 0  متر

* 1 پوند =   59 / 453  گرم              ***  1 یارد =   44 / 91 سانتیمتر

* 1 گرم =   00221 / 0  پوند             *** 1 کیلو متر =   621 / 1 مایل

* 1 گرین =   065 / 0  گرم                ***  1 مایل =   609 / 1  کیلومتر

* 1 گرم =   43 / 15  گرین                     *** 1 مایل =   3 / 1609 متر

* 1 پود روسی = 380 / 16کیلو گرم           ***  1 فوت =   305 / 3  متر

* 1 کیلوگرم = 061 / 0  پود روسی                *** 1 متر = 281 / 3  فوت

* 1 تن =   1000    کیلو گرم          *** 1 سانتیمتر مربع =  155 / 0  اینچ

* 1 خروار =   300  کیلو گرم         *** 1 اینچ مربع =   452 / 6  سانتیمتر

* 1 خروار =   100  من تبریز     *** 1 متر مربع =   764 / 10  فوت مربع

* 1 ری =   12  کیلو گرم             *** 1 متر مربع =   196 / 1  یارد مربع

* 1 ری =   3   من تبریز              *** 1 یارد مربع =   836 / 0  متر مربع

* 1 ری =   2650  مثقال                      *** 1 هکتار =   471 / 2  اکر

* 1 کیلو گرم =   1000  گرم                  *** 1 اکر =   404 / 0  هکتار

* 1 من تبریز =   3  کیلو گرم        *** 1 مایل مربع =   590 / 2  کیلو متر

* 1 من تبریز =   640  مثقال          *** 1 کیلومتر مربع =   386 / 0 مایل

* 1 چارک =   10  سیر                 *** 1 متر مکعب =   315 / 35  فوت

1 چارک =   750  گرم          *** 1 فوت مکعب =   0283 / 0  متر مکعب

* 1 چارک =   160  مثقال          *** 1 سانتیمتر مکعب =   061 / 0  Cu in

* 1 سیر =    75  گرم              *** 1 متر مکعب =   308 / 1  یارد مکعب

* 1 سیر =    16  مثقال             *** 1 یارد مکعب =   764 / 0  متر مکعب

* 1 مثقال =   6875 / 4     گرم               *** 1 جریب =   405 / 0  هکتار

* 1 مثقال =   24  نخود                        *** 1 هکتار =   471 / 2  جریب

* 1 نخود =   1953 / 0  گرم            ***  1 اینچ مکعب =   0164 / 0  لیتر

* 1 نخود =   4  گندم                        *** 1 لیتر =   03 / 61  اینچ مکعب

* 1 گندم =   0488 / 0  گرم                    *** 1 لیتر =   759 / 1  پینت

<><><><><><><><><> 

Heat Flow Rate :

Btu / H      @      0.2931           =    Watt

Kcal / H       @     1.163             =    Watt

Horsepower (Boiler)   @   9.81         =    KW

Horsepower (U.K)    @   0.7457           =   KW

Ton, refrig. (12000 Btu / H)   @  * 3.517  =   KW

Lb / H (Steam at 212 F)      @     0.284    =   KW

U (Btu / H.ft.F)     @     5.6783    =   U (W/m.K)

Volume :

Gallon (U.S. liquid)      @      3.7854   =  Liter

Flow Rate :

Gallon / Min (G.P.M)   @   0.0631  =   L / Sec

GPM     @   0.0000631    =  M3 / Sec

GPM      @       0.2272       =    M3 / H

GPH     @     0.003785     =    M3 / H

M3 / H      @      0.2778        =    L / Sec

Cu. Ft / Min (CFm)    @    1.698   =   M3 / H

CFM        0.4719       =    L / Sec

Lenght :

Inch         @            25.4        =    MM

Ft         @            0.3048      =       M

Velocity :

Ft / Min (FPM)    @   0.005008     =    M / Sec

Ft / Sec     @      0.3048      =    M / Sec

Mass :

Lb (mass)       @      0.4536       =         Kg

Force :

Lb (force)        @               4.45 =          N

Pressure :

Lb (force) / In (PSI)       @            6.895 =      Kpa

PSI    @         0.06895 =      Bar

Bar    @                 100 =     Kpa

Atmosphere    @             101.3 =      Kpa

PSI    @    0.703  =   M of. water

Ft of water    @               2.989 =      Kpa

Inch of water      @             0.2491 =      Kpa

* =   3.968  =  Btu

<><><><><><><><><> 

ارزش حرارتی سوخت های مختلف بصورت تقریبی:

شرح                   *        واحد     *    نفت سفید   *   نفت گاز    *    نفت کوره    *   گاز مایع    *

وزن مخصوص      *                  *   7900 / 0   *   839 / 0  *   9040 / 0   *   5605 / 0 *

ارزش حرارتی       *    kcal/kg   *     11000   *  10700   *    10200    *    12000  *

ارزش Gross        *  kcal/ lit    *    8700     *    9000   *     9200    *

ارزش حرارتی ناویژه * kcal/kg   *  10300  *  10100   *   9600  *

ارزش حرارتی ویژه *  kcal/ lit   *   8150   *   8500    *   8700  *

#                      *   Lit         *   158 / 1  *   115 / 1  *  087 / 1 *

##                   *  M3          *  864 / 0  *   897 / 0   *  920 / 0  *

###                * Lit            *  323 / 1    271 / 1   *  242 / 1  *

####             *   M3           775 / 0  *   785 / 0   *  805 / 0 *

* ارزش حرارتی برق              *   Kcal/Kw  *  860      *

* ارزش حرارتی گاز طبیعی       *  Kcal/M3   *  9000    *

* ارزش حرارتی ویژه گاز طبیعی * Kcal/M3    *  9500    *

# حجم معادل با یک متر مکعب گاز،  مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.

# حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.

# # حجم معادل با یک متر مکعب گاز،  مقایسه حجم بر اساس بازده گاز طبیعی و مایع (80 درصد) و نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره (70 درصد)، برق (100 درصد).

### حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر،  گاز مایع شامل C3 بمقدار  30 درصد، C4 بمقدار 70 درصد.

 <><><><><><><><><>

تبدیل کیلو وات به اسب بخار:

*  KW  <><><> HP  *****  KW <><><> HP  *

*  0.06        =      1/12  *****   18.5       =         25  *

*  0.09        =       1/8   *****    22         =         30  *

*  0.12        =       1/6   *****    30         =         40  *

*  0.18        =       1/4   *****    37         =         50  *

*  0.25        =       1/3   *****    45         =         60  *

*  0.37        =       1/2   *****    55         =         75  *

*  0.55        =       3/4   *****    75         =       100  *

*  0.75        =       1      *****    90         =        125  *

*  1.1          =       1.5   *****    110       =        150  *

*  1.5          =       2      *****    132       =        175  *

*  2.2          =       3      *****    160       =         200  *

*  3             =       4      *****    200       =         270  *

*  4             =       5.5   *****    250       =         340  *

*  5.5          =       7.5   *****    315       =         430  *

*  7.5          =       10    *****    355       =         480  *

*  11           =       15    *****    400       =         545  *

*  15           =       20    *****     **        *           **  *

اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:

A Series                            B Series

 A0  =  841  @ 1189  *  <><><>  B0  =  1000  @  1414  *

*  A1  =  594  @  841   *  <><><>  B1  =   707   @  1000  *

 A2  =  420  @  594   *  <><><>  B2  =   500   @   707   *

 A3  =  297  @  420   *  <><><>  B3  =   353   @   500   *

 A4  =  210  @  297   *  <><><> *  B4  =   250   @   353   *

 A5  =  148  @  210   *  <><><> *  B5  =   176   @   250   *

 A6  =  105  @  148   *  <><><> *  B6  =   125   @   176   *

 A7  =   74   @  105   *  <><><> *  B7  =    88    @   125   *

 A8  =   52   @   74    *  <><><> *  B8  =    62    @    88    *

<><><><><><><><><> 

میله گرد ساده و آجدار

ردیف *  قطر MM *  پیرامون CM  *  سطح مقطع CM2 *  وزن هر متر KG/M *

1     =       6                 1.89                  0.28                        0.222

2     =       8                 2.51                    0.5                        0.395

3     =       10               3.16                  0.79                        0.617

4     =       12               3.77                  1.13                        0.888

5     =       14               4.40                  1.54                          1.21

6     =       16               5.03                  2.01                          1.58

7     =       18               5.65                  2.54                          2.00

8     =       20               6.28                  3.14                          2.47

9     =       22               6.91                    3.8                          2.98

10   =       25               7.85                   4.91                         3.85

11   =       28                8.8                    6.16                         4.83

12   =       32               10.1                   8.04                         6.31

13   =       36               11.3                   10.2                         7.99

14   =       40               12.6                   12.6                         9.87