شناسایی انواع فلنج و پایه الکتروموتور

فلنج ها و پایه ها باتوجه به نوع و اندازه به 5 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتنداز:

1-     B3  یا بدون فلنج – پایه دار

2-     B5 یا فلنج دار

3-     B14  یا نیم فلنج

4-     B34 یا پایه – نیم فلنج

5-     B35 یا پایه فلنچ