راه اندازی الکتروموتور سه فاز با جریان تک فاز(فیلم آموزشی)

راه اول : استفاده از اینورتر سه فاز به تک فاز

راه دوم:

الکتروموتورهاي سه فاز را میتوان با جریان تک فاز راه اندازي نمود.
در راه اندازي الکتروموتورهاي سه فاز با جریان تکفاز از یک خازن استفاده میکنند ( در الکتروموتورهاي با قدرت زیاد اغلب از دو خازن که به دلیل زیاد شدن ظرفیت، موازي بسته شده اند نیز استفاده میشود ) که خازن با سیمپیچی، سري یا موازي میشود و جریان در شاخه اي که با آن سري شده است جلو افتاده و اختلاف فاز به وجود می آورد و باعث گردش موتور میشود.
جهت گردش بستگی به روش اتصال خازن دارد. قدرت الکتروموتور نیز به روش اتصال پلاك موتور (ستاره یا مثلث) و انتخاب نوع خازن (تعیین ظرفیت) بستگی دارد که معمولا با انتخاب دقیق میتوان حداکثر قدرت در حالت تک فاز را به 70 تا 75 درصد در حالت سه فاز رساند. مقدار ظرفیت خازن به ازاي هر کیلو وات قدرت با ولتاژهاي مختلف شبکه (طرز اتصال کلافها) به شرح زیر میباشد:

  1. شبکه 110 ولتی ظرفیت خازن 250 میکروفاراد
  2. شبکه 220 ولتی ظرفیت خازن 70 میکروفاراد
  3. شبکه 380 ولتی ظرفیت خازن 22 میکروفاراد

لازم به ذکر است که گشتاور راه اندازي در موتور سه فاز با در نظر گرفتن انتخاب ظرفیت مناسب خازن با برق تکفاز، معمولا از 25تا 30 درصد در حالت سه فاز بیشتر نمی گردد و چون خازن باید دائما در مدار قرار گیرد، از نوع روغنی می باشد. شکل هاي زیر اتصال موتور سه فاز با جریان تکفاز را در حالت هاي مختلف نشان داده است. بیشترین قدرت مورد استفاده موتورهاي سه فاز با برق تکفاز 5 براي ایجاد گشتاور بیشتر در راه اندازي میتوان از یک خازن شیمیایی استفاده کرد ولی باید بعد از به کار افتادن موتور، خازن راه اندازي را از مدار قطع کرد در صورتی که خازن اولیه روغنی در مدار باقی می ماند.

—–

لازم بذکر است ویدیوی زیر مستقل از دو روش قبلی می باشد.

ویدیو شماره 1

ویدیو شماره 2