جدول انتخاب پمپ مناسب ساختمان

ردیف

تعداد طبقات

تعداد واحد های مسکونی هر طبقه

پمپ مناسب ساختمان شما

1

1

1

نیم اسب – PM45

2

2

1

یک اسب – CAM100

3

2

2

یک اسب – CAM100

4

2

3

یک اسب – CAM100

5

2

4

یک اسب – CAM100

6

3

1

یک اسب – CAM100

7

3

2

یک و نیم اسب – CB160

8

3

3

یک و نیم اسب – CB160

9

3

4

یک و نیم اسب – CB160

10

3

5

یک و نیم اسب – CB160

11

4

1

یک اسب – CAM100

12

4

2

یک و نیم اسب – CB160

13

4

3

یک و نیم اسب – CB160

14

4

4

دو اسب – CB210

15

4

5

بوستر پمپ

16

5

1

یک و نیم اسب – CB160

17

5

2

یک و نیم اسب – CB160

18

5

3

یک و نیم اسب – CB160

19

5

4

بوستر پمپ

20

5

5

بوستر پمپ

21

6

1

یک و نیم اسب – CB160

22

6

2

دو اسب – CB210

23

6

3

دو اسب – CB210

24

7

1

یک و نیم اسب – CB160

25

7

2

دو اسب – CB210

26

7

3

دو اسب – CB210

27

8

1

یک و نیم اسب – CB160

28

8

2

دو اسب – CB210

29

8

3

بوستر پمپ

30

9

1

یک و نیم اسب – CB160

31

10

1

دو اسب – CB210