تبدیل واحدهای دبی

تبدیل از

به

ضرب در

l/s لیتر بر ثانیه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۳.۶

l/min لیتر بر دقیقه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۰.۰۶

m3/min متر مکعب بر دقیقه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۶۰

Gal/min گالن امریکایی بر دقیقه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۰.۲۲۷

m3/s مترمکعب بر ثانیه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۳۶۰۰

Ft3/s فوت مکعب بر ثانیه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۱۰۱.۹

Ft3/min فوت مکعب بر دقیقه

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۱.۷

Ft3/h فوت مکعب بر ساعت

m3/h  متر مکعب بر ساعت

۰.۰۲۸۳