انتخاب گیربکس مناسب

توان  ورودی KW1 – HP1
 توان  خروجی KW2 – HP2
 گشتاور نیروی خروجی M2
دور ورودی n1
دور خروجی n2
نسبت تبدیل i
بازنده گیربکس ƞd
ضریب کار s.f

 

 • توان ورودی HP1-KW1
  توان هایی که در کاتالوگ ذکر شده است، توان ورودی گیربکس هستند و توان خروجی به این صورت محاسبه میشود.
KW2(HP2)=KW1(HP1) x ƞd
 • گشتاور خروجی M2
  مقادیر M2 که در کاتالوگ مشخص شده اند واقعی می باشن، زیرا بازده گیربکس را در محاسبه آنها در نظر گرفته ایم، این مقادیر باید مساوی یا بیشتر از گشتاور نیروی مورد نیاز برای کار ماشین باشد. 

   

 • ضریب کار s.f
  به این دلیل که گیربکس ها اغلب تحت بار متغیر در حال کار میباشند، بهتر است گیربکسی انتخاب شود که ضریب کار(s.f) آن مناسب باشد.
  این ضریب به ما امکان انتخاب گیربکس با مشخصات مناسب جهت کار مورد نیاز را میدهد. 

  جدول زیر ضرایب کاری را که باید در انتخاب گیربکس ها در نظر گرفته شوند را نشان میدهد.

 

در موارد زیر باید مقادیر بالا را در ۱/۲ ضرب کرد
         محرک موتور احتراقی         کار با برگشت گیربکس  اضافه شدن بار به طور لحظه ای