موتوژن

الکتروموتورهای سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.
 
 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
2.9 0.000090 3.9 3.5 3.1 0.56   58 0.3 0.87∆/0.5Y 2840 220∆/380Y 0.12 0.09 56 56-2A
3.2 0.000105 3.8 3.8 4.1 0.61   60 0.4 1.0∆/0.6Y 2835 220∆/380Y 0.16 0.12 56 56-2B
2.7 0.000148 2.8 2.7 2.3 0.63   53 0.42 0.7∆/0.4Y 1360 220∆/380Y 0.08 0.06 56 56-4A
3.6 0.000172 2.4 2.5 2.8 0.67   54 0.64 0.7∆/0.4Y 1335 220∆/380Y 0.12 0.09 56 56-4B
3.8 0.000149 3.0 3.2 3.9 0.70   64 0.63 1.2∆/0.7Y 2750 220∆/380Y 0.25 0.18 63 63-2A
4.3 0.000184 3.9 3.7 5 0.73   65 0.85 1.4∆/0.8Y 2825 220∆/380Y 0.33 0.25 63 63-2B
3.8 0.000222 2.1 1.9 2.8 0.77   57 0.85 0.87∆/0.5Y 1350 220∆/380Y 0.16 0.12 63 63-4A
4.2 0.000279 2.2 2.2 3.0 0.70   58 1.27 1.2∆/0.7Y 1350 220∆/380Y 0.25 0.18 63 63-4B
5.7 0.000383 2.6 2.4 4.7 0.80   70 1.25 1.9∆/1.1Y 2825 220∆/380Y 0.50 0.37 71 71-2A
6.8 0.000463 3.0 2.8 5.2 0.72   74 1.86 2.6∆/1.5Y 2830 220∆/380Y 0.75 0.55 71 71-2B
5.5 0.000612 2.4 2.3 3.7 0.70   65 1.71 1.6∆/0.9Y 1400 220∆/380Y 0.33 0.25 71 71-4A
6.7 0.000744 2.2 2.1 4.1 0.71   69 2.54 1.9∆/1.1Y 1390 220∆/380Y 0.50 0.37 71 71-4B
8.7 0.000718 2.6 2.6 4.4 0.79   70 2.56 4.0∆/2.3Y 2795 220∆/380Y 1.0 0.75 80 80-2A
10.0 0.000889 3.1 3.1 5.7 0.82   77 3.72 4.7∆/2.7Y 2825 220∆/380Y 1.5 1.1 80 80-2B
10.0 0.001424 2.4 2.4 4.3 0.76   70 5.17 3.8∆/2.2Y 1385 220∆/380Y 1.0 0.75 80 80-4A

 

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
8.8 0.001134 2.3 2.0 4.1 0.76   70 3.78 2.8∆/1.6Y 1390 220∆/380Y 0.75 0.55 80 80-4A
8.5 0.002162 2.5 2.3 3.3 0.66 63 3.84 2.4∆/1.4Y 920 220∆/380Y 0.50 0.37 80 80-6A
10.0 0.002681 2.2 2.1 3.4 0.71 70 5.84 3.1∆/1.8Y 900 220∆/380Y 0.75 0.55 80 80-6B
13.0 0.001483 2.6 2.3 5.9 0.87 80   5.06 5.7∆/3.3Y 2830 220∆/380Y 2.0 1.5 90L 90L2A
15.5 0.001816 2.7 2.5 6.3 0.88 81 7.42 8.3∆/4.8Y 2830 220∆/380Y 3.0 2.2 90L 90L2B
12.5 0.002385 2.2 1.9 4.6 0.80 77.2 74 7.53 5.0∆/2.9Y 1395 220∆/380Y 1.5 1.1 90L 90L4A
15.0 0.003001 2.7 2.4 4.9 0.78 79.4 76 10.2 7.1∆/4.1Y 1405 220∆/380Y 2.0 1.5 90L 90L4B
11.7 0.003680 1.9 1.7 3.0 0.74 71 8 4.5∆/2.6Y 895 220∆/380Y 1.0 0.75 90L 90L6A
14.0 0.005137 2.3 2.2 3.3 0.69 72 11.5 6.8∆/3.9Y 915 220∆/380Y 1.5 1.1 90L 90L6B
18.5 0.002998 2.9 2.9 6.8 0.87 83.95 82 10.01 11.3∆/6.5Y 2860 220∆/380Y 4.0 3 100L 100L2
18.2 0.004613 2.5 2.1 5.2 0.80 81.25 79 14.9 9.2∆/5.3Y 1410 220∆/380Y 3.0 2.2 100L 100L4A
20.7 0.006274 2.7 2.5 5.6 0.79 83.35 80 20.25 13.0∆/7.5Y 1415 220∆/380Y 4.0 3 100L 100L4B
16.5 0.009616 2.2 2.1 4.3 0.71 74 15.4 7.3∆/4.2Y 930 220∆/380Y 2.0 1.5 100L 100L6
17.0 0.007481 2.6 1.9 4.5 0.58 63 10.3 5.9∆/3.4Y 695 220∆/380Y 1.0 0.75 100L 100L8A
20.0 0.009616 1.4 1.3 2.6 0.72 65 16.3 8.7∆/5.0Y 645 220∆/380Y 1.5 1.1 100L 100L8B

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
27.0 0.005326 3.4 2.6 7.1 0.86 85.95 84 13.2 9.0∆/5.2Y 2895 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M2
30.5 0.011467 2.6 2.3 6.0 0.84 84.6 83 26.9 8.7∆/5.0 1420 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M4
28.5 0.017553 2.5 2.3 4.5 0.72 77 22.23 10.9∆/6.3Y 945 220∆/380Y 3.0 2.2 112M 112M6
29.0 0.017553 2.1 1.8 3.3 0.61 69 20.61 9.9∆/5.7Y 695 220∆/380Y 2.0 1.5 112M 112M8
37.0 0.011716 2.9 2.4 6.2 0.86 85.9 82 18.14 11.6∆/6.7Y 2895 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M2A
43.5 0.014361 3.2 2.8 7.2 0.85 87.65 84 24.65 15.6∆/9.0Y 2905 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M2B
43.0 0.024381 2.3 2.1 5.4 0.83 86.2 83 36.73 12.0∆/6.9Y 1430 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M4A
52.0 0.031417 2.7 2.5 6.7 0.82 87.55 85 49.56 16.2∆/9.4Y 1455 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M4B
42.0 0.030891 2.7 2.1 5.3 0.76 83 29.84 7.3∆/4.2Y 960 380∆/660Y 4 3 132M 132M6A
47.0 0.036244 2.2 1.7 5.2 0.82 81 40.42 8.8∆/5.17Y 945 380∆/660Y 5.5 4 132M 132M6B
53.0 0.042267 2.4 1.8 5.7 0.79 82 55.3 12.6∆/7.3Y 950 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M6C
36.5 0.028978 2.1 1.8 3.9 0.74 75 30.45 10.9∆/6.3Y 690 220∆/380Y 3.0 2.2 132M 132M8A
44.0 0.037782 2.5 2.2 4.3 0.71 78 40.93 15.2∆/8.8Y 700 220∆/380Y 4.0 3 132M 132M8B
67.0 0.035588 2.9 2.8 7.5 0.88 89.45 84 35.73 22.9∆/13.2y 2940 380∆/660Y 15 11 160L 160L2A
82.0 0.045925 3.1 2.2 8.1 0.91 90.55 86 48.97 29.0∆/16.7Y 2925 380∆/660Y 20 15 160L 160L2B

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
93.0 0.053162 2.5 3.5 8.4 0.85 91.25 88 60.1 38.5∆/22.2Y 2940 380∆/660Y 25 18.5 160L 160L2C
76.5 0.062502 2.1 2.2 6.0 0.83 89 85 72.2 24.1∆/13.9Y 1455 380∆/660Y 15 11 160L 160L4A
96.0 0.80486 2.3 2.0 6.7 0.85 90 85 98.45 31.9∆/18.4Y 1455 380∆/660Y 20 15 160L 160L4B
80.0 0.091156 3.1 2.1 6.3 0.80 86 74.22 16.8∆/9.7Y 965 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L6A
97.5 0.120803 3.0 2.1 6.1 0.76 85 108.85 26.2∆/15.1Y 965 380∆/660Y 15 11 160L 160L6B
66.0 0.077393 2.0 1.3 4.1 0.76 80 53.42 9.8∆/5.7Y 715 380∆/660Y 5.5 4 160L 160L8A
78.0 0.099187 1.9 1.3 3.8 0.74 83 73.97 13.4∆/7.7Y 710 380∆/660Y 7.5 5.5 160L 160L8B
96.0 0.131878 2.0 1.3 4.5 0.76 82 100.17 17.6∆/10.2Y 715 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L8C

 

دانلود کاتالوگ محصولات موتوژن

دریافت