پمپ 250-65

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

65-250