پمپ 250-50

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

50-250