پمپ 250-100

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

100-250