پمپ 250-40

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی 40-250