پمپ 200-80

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

80-200