پمپ 200-32

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

32-200