پمپ 160-50

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

50-160