پمپ 125-40

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی

40-125