انتخاب الکتروموتور مناسب برای پمپ+جدول هد و دبی

حاوی اطلاعاتی جهت انتخاب الکتروموتور مناسب جهت استفاده در پمپ های سانتریفیوژ آب و روغن داغ

لطفا جهت دسترسی به زیر منو پمپ مربوطه مراجعه فرمایید.