ایتال ویبراس – ایتال ویبره

ویبراتورهای سری MVSI   3600  و 3000 دور

ویبراتورهای سری MVSI   1800  و 1500 دور

ویبراتورهای سری MVSI   1200  و 1000 دور

ویبراتورهای سری MVSI   750  و 900 دور

ویبراتورهای تکفاز سری MVSI Ph1 

ویبراتورهای سری MVSI-ACC 1200 و 1000 دور

ویبراتورهای سری MVSI   720  و 600 دور