بیلوز

مکانیکال سیل های بیلوز Elastomer bellows seals

اين نوع سيلها از نوع نامتعادل و مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استاندارد DIN 24960
می باشد و در آب بندی پمپهای آب سرد وگرم و پمپهای روغن و … نقش دارد.

دامنه قطر شافت 10 تا 100 میلیمتر می با شد.

دامنه فشار تا 10 بار میباشد.

دامنه حرارت کاری 20- تا 150 درجه سانتيگراد است.