رولبرینگ های سوزنی

رولبرینگ های سوزنی Needle roller bearing

با پوسته کشیده شده و انتهای باز با پوسته کشیده شده و انتهای بسته رولبرینگ سوزنی با حلقه داخلی رولبرینگ سوزنی بدون حلقه داخلی در رولبرینگ های سوزنی، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که علیرغم این ویژگی از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده و در مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند. عدم تماس انتهای غلتک ها با لبه های برینگ موجب اجتناب از تمرکز تنش در گوشه ها می شود. (صفحه روبرو) این نوع رولبرینگ ها در انواع مختلف: با پوسته کشیده شده drawn cup needle roller bearings که می توانند به صورتهای ته باز open end و ته بسته closed end باشند و نیز رولبرینگ های سوزنی با حلقه داخلی یا بدون ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند:

رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده Drawn cup needle roller bearings

همانگونه که از نام آن پیداست، حلقه بیرونی آنها نازک بوده و کشش عمیق شده است. ضخامت آنها کم و قدرت تحمل زیادی دارند و باید با انطباق تداخلی نصب شوند. در انواع ته باز و ته بسته (جهت نصب در انتهای شافت) تولید می شوند و حلقه داخلی بطور یکپارچه ندارند، ولی برای اکثر شماره ها حلقه داخلی به صورت مجزا نیز تولید می شود. فضای خالی زیاد داخل آنها برای روانکاری امکان طولانی کردن فواصل روانکاری را فراهم کرده است. اکثریت آنها به صورت یک ردیفه بوده، ولی بعضی از اندازه های آن به صورت دو ردیفه نیز موجود است.

Dimensions for drawn cup needle roller bearings

Deviations from

Nominal inside

diameter

Gauge ring

Bore

diameter

Outside

diameter

Bearing

Inside

diameter

low

high

(measured)

D

FW

mm

mm

+6

+10

+10

+24

+28

+28

6,484

7,984

8,984

6,5

8

9

3

4

5

+10

+13

+13

+28

+31

+31

9,984

10,980

11,980

10

11

12

6

7

8

+13

+13

+16

+16

+31

+31

+34

+34

12,980

13,980

15,980

17,980

13

14

16

18

9

10

12

12

+16

+16

+16

+34

+34

+34

18,976

19,976

20,976

19

20

21

13

14

15

+16

+16

+16

+34

+34

+34

21,976

22,976

23,976

22

23

24

16

17

18

+20

+20

+20

+41

+41

+41

25,976

27,976

31,972

26

28

32

20

22

25

+20

+20

+25

+41

+41

+50

34,972

36,972

41,972

35

37

42

28

30

35

+25

+25

+25

+50

+50

+50

46,972

51,967

57,967

47

52

58

40

45

50

+30

+30

+60

+60

62,967

67,967

63

68

55

60

عدم تماس انتهای غلتک با گوشه حلقه بیرونی موجب تعدیل تنشها می شود اندازه گیر

Shaft and housing toleranes

Tolerances

Housing material1)

Shaft seating

For inner ring

Raceway on

The shaft

Housing bore

Seating2)

k5 (j6)

k5 (j6)

h5 (h6)

h5 (h6)

N6 (n7)

R6 (R7)

Steel, cast iron

Light alloy

بیشتر آنها سوراخ مخصوص روانکاری نیز دارند. (پسوند AS1). رولبرینگ های سوزنی با کاسه نمد لاستیکی نیز تولید می شوند که جنس آن از لاستیک مصنوعی یا پلی اورتان است و در دمای -20ºc الی +100ºc کارکرد دارند. ناهمراستایی زاویه ای به علت طراحی خاص آنها تا حدودی امکان پذیر است. از آنجائیکه سنجش دقت ابعاد رولبرینگهای سوزنی قبل از نصب در داخل محفظه و بر روی شافت امکان پذیر نیست از یک اندازه گیر Gauge ring با جداره ضخیم استفاده می شود.
جدول اندازه های این حلقه، مناسب برای هر قطر داخلی رولبرینگ سوزنی FW در جدول صفحه قبل آورده است. رولبرینگ را در داخل حلقه مزبور جا زده و سپس با استفاده از درن اندازه گیر measuring mandrel مقدار انحراف از اندازه اسمی قطر داخلی رولبرینگ سنجیده می شود. محدوده مجاز این انحراف نیز در جدول آورده شده است، لذا در مواردیکه از دور رولبرینگ در کنار هم استفاده شود، اگر بخواهیم توزیع بار یکسان روی آنها داشته باشیم، مقدار انحراف از اندازه اسمی قطر داخلی هر دوی آنها باید یکسان باشد. اکثریت این نوع رولبرینگ ها با پنجره ساچمه های فولادی نازک یا معمولی تولید می شود و در موارد ویژه نوع فیبری آنها نیز ممکن است موجود باشد. به علت نازک بودن دیواره این نوع رولبرینگ ها، دقت ابعادی سوراخ محفظه از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورتیکه تلورانس محفظه مطابق مقادیر جدول بالا باشد، رولبرینگ به انطباق تداخلی لازم خواهد رسید. محل قرار گرفتن برینگ بر روی شافت نیز باید با دقت ماشینکاری شود.

بار حداقل Minimum load

حداقل باری که باید جهت جلوگیری از مشکلاتی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود همیشه بر برینگ وارد شود، از این رابطه بدست می آید: Frm=0.02 C بار حداقل شعاعی، Frm=N بار دینامیکی مبنا بر حسب نیوتن، که در جداول مشخصات رولبرینگ ها داده می شود C= اگر وزن قطعات و نیروهای خارجی به حد مقدار فوق نرسید، باید به طریقی این نیرو را ایجاد کرد.

بار دینامیکی معادل بر برینگ Equivalent dynamic bearing load

رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده فقط باید تحت بار شعاعی باشند: P=Fr

بار استاتیکی معادل بر برینگ Equivalent static bearing load

فقط اعمال بار شعاعی مجاز است: Po=Fr مقادیر ضریب اطمینان استاتیکی (So) همیشه باید مساوی یا بزرگتر از 3 باشد.

رولبرینگ های سوزنی Needle roller bearings

این نوع رولبرینگها اصولاً از جنس فولادهای کربن – کرومی بوده و ضمن دارای بودن ضخامت کم از قدرت تحمل بار زیادی برخوردار هستند و بسته به نوع کاربرد ممکن است حلقه داخلی داشته یا نداشته باشند. در صورت امکان، بکار نبردن حلقه داخلی از کاربرد آن بهتر است، زیرا در اینصورت می توان قطر شافت را بزرگتر اختیار کرد و در نتیجه سیستم از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود، اما به هر حال در مواردیکه نتوان محل قرار گرفتن برینگ بر روی شافت را به اندازه مناسب سخت کاری و سنگ زنی کرد، باید از حلقه داخلی نیز استفاده شود. این نوع رولبرینگ در انواع یک ردیفه و گاهی دو ردیفه، با تنوع در لبه های یکپارچه داخلی یا بیرونی و در بعضی موارد با شیار و سوراخ مخصوص روانکاری تولید می شوند. بعضی از انواع این رولبرینگها با کاسه نمد لاستیکی نیز تولید می شوند. اصلاح در خط تماس بین شیار و غلتک مسئله تنشهای لبه ای را به حداقل رسانده و امکان یک ناهمراستایی زاویه ای کوچک بین شافت و محفظه را فراهم می کند. پنجره ساچمه آنها می تواند از جنس ورقه فولادی نازک یا معمولی و در بعضی سریها فیبری باشد. شیار غلتک در حلقه داخلی آنها پرداخت شده و بعد از نصب نیز باید پرداخت دقیق شوند. در آندسته از رولبرینگها که حلقه داخلی ندارند، انتخاب تلورانس مناسب برای شافت موجب رسیدن به لقی مناسب در برینگ بعد از نصب می شود. در جدول بالا کلاسهای مناسب این تلورانسها آورده شده اند.

Shaft tolerances for needle roller bearings

Without inner ring

Tolerance for shaft raceway to give

Radial internal clearance

Norminal

diameter

Greater than

Normal

Normal

Less than

Normal

incl.

FW

Over

mm

g6

f6

f6

h5

h5

g5

k5

k5

k5

65

80

160

65

80

e6

e6

e6

g5

g5

f6

k5

j5

j5

180

200

250

160

180

200

e6

d6

f6

f6

h5

g5

315

400

250

315

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از بروز مسائلی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگها باید همیشه تحت یک حداقل بار قرار داشته باشند که از رابطه ذیل حاصل می شوند: Frm=0.02C بار حداقل شعاعی، Frm=N بار دینامیکی مبنا بر حسب نیوتن، که در جداول مشخصات برینگ ها داده می شود C= اگر وزن قطعات مجاور و نیروهای خارجی به مقدار نیروی محاسبه شده از فرمول بالا نرسید باید به طریقی این نیرو ایجاد شود.

بار دینامیکی معادل Equivalent dynamic bearing load

رولبرینگ های سوزنی باید فقط تحت بار شعاعی باشند: P=Fr بار شعاعی

بار استاتیکی معادل Equivalent static bearing load

رولبرینگ های سوزنی باید فقط تحت بار شعاعی باشند: Po=Fr