رولبرینگ های بشکه ای کف گرد

رولبرینگ های بشکه ای کف گرد Spherical roller thrust bearings

در این برینگ ها حالت زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خودتنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به ناهمراستایی شافت است. این رولبرینگ ها تفکیک شدنی بوده، واشر شافت Shaft washer به همراه قفسه و غلتک ها یک قسمت و واشر محفظه Housing washer قسمت دیگر را تشکیل می دهد. غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن داشته، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده بالای آنها در برابر بارهای محوری است ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتاً بالایی نیز برخوردارند. طراحیهای خاصی نیز وجود دارند (پسوند E) که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است. بعضی از سریهای این نوع رولبرینگها با قفسه فولادی Window-type و اکثریت سریها با قفسه فولادی یا برنجی ماشینکاری شده تولید می گردند که این قفسه ها با یک بوش که در سوراخ واشر شافت تعبیه شده است، جهت قرار گرفتن در وضعیت درست تنظیم می شود. همانگونه که قبلاً گفته شد، رولبرینگ های بشکه ای کف گرد خاصیت خودتنظیمی دارند. تحت بار نرمال: Fa+2.7Fr≤ 0.05Co، در صورتیکه واشر شافت بچرخد و با ناهمراستایی ثابت شافت مقادیر ناهمراستایی زاویه ای ذیل مجار است:

292(E)

293(E)

294(E)

سری برینگ

2º

2.5º

3º

ناهمراستایی

با افزایش بار، ناهمراستایی مجاز کاهش می یابد. مثلاً تحت بار Fa+2.7Fr=0.15Co مقدار ناهمراستایی برای هر سه سری به 1.5º می رسد. رولبرینگ های بشکه ای کف گرد تا دمای +200ºc قابلیت کارکرد دارند.

روانکاری Lubrication

استفاده از روغن در روانکاری این رولبرینگ ها مناسب تر از گریس است. استفاده از گریس نیز تحت شرایط بخصوص مثلاً بارهای سبک یا دورهای کم امکان پذیر است. سرعت دورانی رولبرینگ با گریس در مواردیکه شافت عمودی است نصف مقداریست که می توان در مواقع افقی بودن شافت بر آن اعمال نمود.

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از مسائلی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگ باید همیشه تحت یک بار حداقل قرار داشته باشد که از این رابطه بدست می آید:
اگر رابطه 1.8Fr< 0.0005Co برقرار باشد باید به جای 1.8Fr، مقدار 0.0005Co را قرار دهیم: حداقل بار محوری، نیوتن Fam= بار شعاعی (از بار مرکب) وارده بر برینگ، Fr=N بار استاتیکی مبنا (N) که در جداول مشخصات رولبرینگ ها ارائه می شود Co= ضریب بار حداقل، ارائه شده در جداول مشخصات رولبرینگ ها A= سرعت دورانی، n=r/min

بار دینامیکی معادل برینگ Equivalent dynamic bearing load

Fr≤ 0.55Fa اگر P=Fa+1.2Fr اگر برینگ به گونه ای تنظیم شده باشد که لنگی شعاعی و محوری را با حرکت نسبی بین واشرها جبران نموده و در ضمن Fr≤ 0.55Fa نیز باشد داریم: P=0.88(Fa+1.2Fr) در صورتیکه Fr≥ 0.55Fa باشد، باید با کارخانه سازنده برینگ مشورت نمود.

بار استاتیکی معادل برینگ Equivalent static bearing load

Fr≤ 0.55Fa اگر Po=Fa+2.7Fr اگر Fr> 0.55Fa باشد باید با کارخانه سازنده برینگ مشورت نمود.