بلبرینگ های کف گرد

بلبرینگ های کف گرد Thrust ball bearings

این نوع برینگ ها در انواع یک ردیفه Single direction و دو ردیفه double direction تولید می شوند.

بلبرینگ های کف گرد یک ردیفه Single direction thrust ball bearings

این نوع برینگها برای موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار فقط از یک طرف مناسب بوده و تحت هیچ حالتی نباید بار شعاعی به آنها اعمال شود. بلبرین شامل یک واشر شافت Shaft washer با شیار ساچمه، قفسه بهمراه ساچمه ها و یک واشر محفظه Housing washer با شیار ساچمه است. واشر محفظه بنا به نیاز می تواند به صورت تخت و مسطح Flat و یا قوسی شکل Sphered ساخته شود که در حالت دوم در صورتیکه از یک واشر نشیمنگاه Seating نیز استفاده شود، برینگ قادر به تطابق با ناهمراستائیهای اولیه شافت خواهد بود. نظر به اینکه بلبرینگ قابل تفکیک شدن است، نصب آنها ساده است.

بلبرینگ های کف گرد دو ردیفه Double direction ball bearings

این بلبرینگ ها قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشند. و مانند نوع قبل نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود. این بلبرینگها شامل یک واشر شافت Shaft washer با دو شیار ساچمه در دو طرف خود، دو سری قفسه و ساچمه و دو واشر محفظه Housing washer هستند. که همانند نوع قبلی (یک ردیفه) واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشند. این نوع بلبرینگ ها نیز قابل تفکیک شدن هستند. انواع مختلف بلبرینگ های کف گرد با قفسه های فولادی و برنجی تولید می شوند.

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از بروز مشکلاتی نظیر سرخوردن ساچمه ها بر روی شیار خود بلبرینگ همیشه باید تحت بر قرار داشته باشد که حداقل این بار از رابطه زیر بدست می آید: بار حداقل محوری، Fam=N ضریب بار حداقل (N)، که در جداول مشخصات بلبرینگ داده می شود A= سرعت دورانی، n=r/min اگر وزن قطعات مجاور برینگ بهمراه نیروهای خارجی به مقدار فوق الذکر نرسید، باید به طریقی نظیر استفاده از فنر این بار بر بلبرینگ اعمال شود.

بار دینامیکی معادل بر بلبرینگ Equivalent dynamic bearing load

P=Fa

Fa نیروی محرکه است.

 

بار استاتیکی معادل بر بلبرینگ Equivalent static bearing load Fa

Po=Fa

Fa نیروی محوری است.