پمپ مواد غذایی – Lobe

از نوع پمپ که به پمپ های گوشواره ای نیز شهرت دارد معمولا جهت انتقال مواد غذایی استفاده می شود در این ویدیو با ساختار این نوع پمپ آشنا خواهیم شد: