شناسایی انواع فلنج و پایه الکتروموتور

فلنج ها و پایه ها باتوجه به نوع و اندازه به 5 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتنداز: 1-     B3  یا بدون فلنج - پایه دار 2-     B5 یا فلنج دار 3-     B14  یا نیم فلنج 4-     B34 یا پایه - نیم فلنج 5-     B35 یا پایه فلنچ