اتصال ستاره و مثلث الکتروموتورهای سه فاز

اگر در نیم پلیت ولتاژ به صورت 220Δ/380Y نوشته شده باشد، در شبکه برق ایران اتصال به صورت ستاره Y وصل می شود و اگر به صورت 380Δ/660Y باشد، به صورت مثلث وصل می شود. setar-mosalas   terminal-box-motor-star-starterdelta