پمپ 200-100

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی 100-200