پمپ 160-32

حاوی اطلاعات در مورد الکتروموتورهای مناسب ، به همراه جدول هد و دبی 32-160