ایتال ویبراس – ایتال ویبره

ویبراتورهای سری MVSI   3600  و 3000 دور ویبراتورهای سری MVSI   1800  و 1500 دور ویبراتورهای سری MVSI   1200  و 1000 دور ویبراتورهای سری MVSI   750  و 900 دور ویبراتورهای تکفاز سری MVSI Ph1  ویبراتورهای سری MVSI-ACC 1200 و 1000 دور ویبراتورهای سری MVSI   720  و 600 دور